BarrelVault
بهینه سازی سازه های فضاکار
(تحقیقاتی)

این نرم افزار ابعاد یک سازه فضاکار (طول دهانه و ارتفاع سقف) را گرفته و توپولوژی بهینه را برای این سازه طراحی می کند. از ویژگیهای بارز این نرم افزار توانایی مدلسازی بارگذاری دینامیکی بصورت تاریخچه زمانی است.
ویژگیهای این نرم افزار عبارتند از:
قابلیت مدلسازی بارگذاری دینامیکی بصورت تاریخچه زمانی
بهینه سازی با استفاده از سه الگوریتم ژنتیک، جستجوی ممنوعه و ترکیبی
بارگذاری استاتیک و دینامیک (لرزه ای)
امکان تعریف مقاطع دلخواه
مدلسازی اجزای محدود با استفاده از جبر فرمکس و بصورت خودکار انجام میشود
خروجی طراحی بصورت اتوکد (AutoCAD) و اکسل (Excel)
ترسیم دیاگرام همگرایی