Tetron
مدیریت ماتریسی تیم و پروژه
(رایگان - پژوهشی)

به کمک این نرم افزار مدیر پروژه میتواند تیم های کاری را بصورت بهینه مدیریت نموده و به ارتقاء سلامت روابط کاری میان پرسنل کمک نماید. این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که اعضای تیم را بر روی کارهای تخصیص یافته متمرکز نموده و به آنها کمک می نماید تا از حواشی و رفتارهای نا سالم سازمانی همچون شانه خالی کردن از کار، بهانه تراشی وبیهوده کاری پرهیز نموده و فرهنگ کاری سالم را جایگزین این رفتارها نمایند.

این نرم افزار رایگان بوده و تحت شبکه نصب و راه اندازی می شود. علاقمندان می توانند جهت اطلاعات بیشتر برای نصب نرم افزار تماس بگیرند.