PM
محاسبه زمان، هزینه و عملکرد پروژه
(تحقیقاتی - رایگان)

این نرم افزار اطلاعات پروژه از جمله فعالیتها، پیش نیازیها و هزینه هر فعالیت را گرفته و با استفاده از آنها برنامه زمان بندی را محاسبه میکند. این نرم افزار میتواند اطلاعات هزینه فعالیتها را از فهرست بها فراخوانی نموده و در محاسبات استفاده نماید. با وارد کردن پیشرفت واقعی فعالیتها در این نرم افزار، میتوانید عملکرد پروژه را ارزیابی نمائید.
دانلود