CUFSM
تحلیل مقاطع جدار نازک
(پژوهشی)

این نرم افزار دیاگرام نیم موج (half-wave-length) را برای مقاطع جدار نازک محاسبه و ترسیم میکند. این ابزار در جدید ترین روش طراحی مقاطع جدار نازک (آئین نامه جدید AISI) یک ابزار حیاتی میباشد. با توجه به اینکه این روش رفتار واقعی تری از کمانش در نظر میگرد، مقاطع طراحی شده توسط آن، نسبت به روشهای مرسوم، بسیار بهینه تر و سبک تر میباشد. درواقع بهینه ترین طراحی زمانی اتفاق می افتد که نقاط سه گانه کمانش در دیاگرام نیم موج منطبق بر یکدیگر شوند.

ویژگیهای این نرم افزار عبارتند از:
ترسیم نمودار های سه گانه کمانش
حاوی تمپلیتهای آماده مقاطع
امکان تعریف تمپلیت دلخواه
استفاده از روش نوارهای محدود (Finite strips)
خروجی این نرم افزار شامل همه مدهای محتمل کمانش می باشد
سرعت تحلیل بسیار بالا